Retningslinjer for elever, der er visiteret til kørsel til Videncenter, Specialklasserne, afdeling Kølholm samt Heldagsskolen i Ferslev

Hvor gælder befordringsforpligtigelse
Kommunalbestyrelsens befordringsforpligtelse gælder mellem skole og hjem. Udgangspunktet er det hjem, hvor eleven er bopælsregistreret. I de tilfælde, hvor eleven opholder sig lige meget hos begge forældre, og begge forældre bor i skoledistriktet, kan de dog selv vælge, til hvilket af de to hjem – men kun til det ene – befordringen skal ske.
Hvis det kun er den ene af forældrene, der bor i skoledistriktet, gælder kommunens befordringsforpligtelse til dette hjem. Kommunen er ikke forpligtet til at yde befordring til det andet hjem, eller til et hjem uden for skoledistriktet.
Kørselsregler og planlægning – gælder kun lukket kørsel
Det er skolen, der tilmelder nye kørsler til vognmanden på vegne af visitationsbrevet fra PPR. Af hensyn til vognmandens planlægning, skal skolerne give besked om varige ændringer senest fem uger før et nyt skoleår. Sker der ændringer i antallet af køredage, skal skolen ligeledes informere vognmanden. Det håber vi, at I som forældre/pårørende vil være opmærksomme på og give besked til skolen om ændringer i god tid.
Kørsel til SFO i ferier
Der køres som udgangspunkt ikke til SFO i ferier samt til Mini-SFO, med mindre eleven er visiteret til det i et specielt tilbud.
Kørselsaftalen
Kørselsaftalen indebærer, at eleven kan blive hentet op til 10 minutter før og op til 10 minutter efter det aftalte tidspunkt. FlexRute henstiller til, at eleven er klar i dette tidsrum. Ved forsinkelse på mere end 10 minutter kontakter chaufføren jer og oplyser om forventet ankomsttidspunkt. Vær opmærksom på, at chaufføren desværre ikke har mulighed for at vente mere end max. tre minutter – dog senest til aftalt afhentningstidspunkt. I tilfælde af, at man fra boligen ikke har udsyn til bussens  holdeplads. kan det aftales med chaufføren, at denne ringer fx fem minutter før ankomst,
Køretiden er fastsat af kommunen til maks. 75 minutter.

Afhentningstidspunkt

Vognmanden bestemmer afhentningstiderne ud fra de øvrige elever på ruten.
Legekammerater
Dit barn kan ikke have legekammerater med hjem i vognen.
Sygdom og aflysning af kørsel
Ved sygdom o.lign. skal vognmanden informeres senest 1 time før afhentning. Ved aflysning er telefontiden 6.30 – 17.30
Seler, autostole og andre særlige forhold
Vognene har lovpligtige seler til elever. Børn under 135 cm skal benytte selepude. Hvis dit barn er under 135 cm, skal I selv anskaffe en selepude. Dette er vigtigt at huske, da chaufføren ikke må køre med barnet uden selepude.
Hvis dit barn har behov for en Autostol / Selepude, er det et forældreansvar, at Autostolen / Selepuden følger barnet.
Forsikring
Skulle det ske, at barnet ødelægger materiel, inventar i vognen eller andre børns udstyr/tasker, er det barnets forsikring, som dækker for skader. Derfor skal du være opmærksom på, at det er et forældreansvar at sørge for, at dit barn har en sådan forsikring.
Frederikssund Handibusser: 47 38 99 03 – fhb@handibusser.dk
Ved aflysninger er telefontiden 6.30 – 17.30 Alle andre henvendelser skal ske i kontorets åbningstid, som er 8 – 16
Kontoret er åbent alle hverdage fra kl. 08:00 til 16:00